HP Deskjet 930cm Printer - Beperkte garantieverklaring

background image

Beperkte garantieverklaring

A. Geldigheid van de beperkte garantie

1.

Hewlett-Packard (HP) garandeert aan de eindgebruiker, gedurende
de hierboven aangegeven tijdsduur die begint op de dag van
aankoop door de klant, dat het hierboven aangegeven product van
HP vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Voor de toepassing van
deze garantie moet de klant het bewijs waaruit de datum van
aankoop blijkt kunnen overleggen.

2.

Met betrekking tot softwareproducten is de beperkte garantie van
HP uitsluitend geldig voor het niet kunnen uitvoeren van
programmeringsinstructies. HP biedt geen garantie dat de werking
van enig product ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

3.

De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich
voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en
is niet van toepassing op het volgende:
a. verkeerd of ondeskundig onderhoud of aanpassing;
b. software, interface-apparatuur, afdrukmateriaal, onderdelen en

benodigdheden die niet door HP geleverd zijn of ondersteund
worden; of

c. gebruik in afwijking van de specificaties van het product.

4. In het geval van printerproducten van HP wordt de garantie aan de

klant en een eventueel servicecontract met HP niet beïnvloed door
gebruik van inktpatronen of opnieuw gevulde inktpatronen die niet
van HP afkomstig zijn. Als echter een defect aan of beschadiging
van de printer toegewezen kan worden aan gebruik van een
(opnieuw gevulde) inktpatroon die niet van HP afkomstig is, zal HP
de gebruikelijke tijd en materiaalkosten voor het repareren van de
printer voor het betreffende defect of de betreffende beschadiging
in rekening brengen.

5.

Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode
kennisgeving ontvangt van een defect in een softwareproduct, in
afdrukmateriaal of in een inktpatroonproduct dat onder de garantie
van HP valt, wordt het defecte product door HP vervangen. Als HP
tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving
ontvangt van een defect in een hardware-product dat onder de
garantie van HP valt, wordt naar goeddunken van HP het defecte
product door HP gerepareerd of vervangen.

6.

Als het defecte product niet door HP respectievelijk gerepareerd of
vervangen kan worden, zal HP de aankoopprijs voor het defecte
product dat onder de garantie valt, terugbetalen binnen een
redelijke termijn nadat HP kennisgeving van het defect heeft
ontvangen.

7.

HP is niet verplicht tot reparatie, vervanging of terugbetaling tot de
klant het defecte product aan HP geretourneerd heeft.

8.

Een eventueel vervangingsproduct mag nieuw of bijna nieuw zijn,
vooropgesteld dat het ten minste dezelfde functionaliteit bezit als
het product dat vervangen wordt.

9.

De beperkte garantie van HP is geldig in ieder land waar het
gegarandeerde product door HP wordt gedistribueerd, met
uitzondering van het Midden-Oosten, Afrika, Argentinië, Brazilië,
Mexico, Venezuela en de tot Frankrijk behorende zogenoemde
"Départements d'Outre Mer". Voor de hierboven als uitzondering
vermelde landen, is de garantie uitsluitend geldig in het land van
aankoop. Contracten voor extra garantieservice, zoals service op de
locatie van de klant, zijn verkrijgbaar bij ieder erkend
HP-servicekantoor in landen waar het product door HP of een
erkende importeur wordt gedistribueerd.

B. Beperkingen op de garantie

1.

VOOR ZOVER BIJ DE PLAATSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN
BIEDEN NOCH HP, NOCH DERDE LEVERANCIERS ENIGE OVERIGE

EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF CONDITIE MET
BETREKKING TOT DE PRODUCTEN VAN HP EN ONTKENNEN ZIJ
SPECIFIEK DE IMPLICIETE GARANTIES EN CONDITIES OP
VERKOOPBAARHEID, TEVREDENSTELLENDE KWALITEIT EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

C. Aansprakelijkheidsbeperking

1.

Voor zover bij de plaatselijke wetgeving toegestaan is het verhaal
dat in deze beperkte garantie wordt toegestaan het enige en
exclusieve verhaal voor de klant.

2.

VOOR ZOVER BIJ DE PLAATSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN,
MET UITZONDERING VAN DE SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN
ZOALS AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING, ZIJN HP
EN DERDE LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK
VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE EN INCIDENTELE SCHADE
OF GEVOLGSCHADE OP BASIS VAN EEN EVENTUEEL CONTRACT,
VAN BENADELING OF VAN ENIG ANDERE JURIDISCHE THEORIE
EN ONAFHANKELIJK VAN EVENTUELE KENNISGEVING VAN DE
MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE.

D. Plaatselijk recht

1.

Deze garantieverklaring biedt de klant specifieke juridische rechten.
Verder kan de klant over overige rechten beschikken die in de VS
van staat tot staat, in Canada van provincie tot provincie en elders
van land tot land kunnen verschillen.

2.

Tot de mate waarin deze garantieverklaring niet overeenstemt met
het plaatselijk recht, zal deze garantieverklaring als aangepast en in
overeenstemming met dergelijk plaatselijk recht worden
beschouwd. In het kader van dergelijk plaatselijk recht is het
mogelijk dat bepaalde voorwaarden en beperkingen in deze
garantieverklaring niet op de klant van toepassing zijn. Sommige
staten in de VS en sommige overheden buiten de Verenigde Staten
(inclusief provincies in Canada) kunnen:
a. voorwaarden en beperkingen in deze garantieverklaring als

tenietgedaan beschouwen ter bescherming van de wettelijk
voorgeschreven rechten van de klant (b.v. in het Verenigd
Koninkrijk);

b. anderszijds de mogelijkheid van een fabrikant voor het doen

gelden van dergelijke beperkingen of voorwaarden beperken; of

c. de klant verdere garantierechten bieden, de tijdsduur vaststellen

van een impliciete garantie die niet door de fabrikant ontkend
kan worden, en beperkingen op de tijdsduur van impliciete
garanties tenietdoen.

3.

MET BETREKKING TOT DOOR KLANTEN IN AUSTRALIE EN NIEUW-
ZEELAND GEPLEEGDE TRANSACTIES MOGEN, BEHALVE VOOR
ZOVER BIJ DE WET TOEGESTAAN, DE WETTELIJK
VOORGESCHREVEN, OP DE AANKOOP VAN PRODUCTEN VAN HP
AAN DERGELIJKE KLANTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHTEN
DOOR DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING NIET
TENIETGEDAAN, BEPERKT OF VERANDERD WORDEN EN WORDEN
DEZE VOORWAARDEN OP DERGELIJKE RECHTEN ALS EEN
AANVULLING BESCHOUWD.