HP Deskjet 930cm Printer - Begränsad garantiförklaring

background image

Begränsad garantiförklaring

A. Den begränsade garantins varaktighet

1.

Hewlett-Packard (HP) garanterar slutanvändaren att

ovanstående HP-produkter kommer att vara felfria vad gäller

material och utförande under ovan angivna tidsperiod, som

börjar löpa på inköpsdagen. Kunden ansvarar för att

upprätthålla inköpsbevis.

2. HP:s begränsade garanti för programvaran gäller endast om

det inte går att exekvera programmerings-instruktionerna. HP

garanterar inte att produkterna kommer att fungera utan

avbrott eller fel.

3.

HP:s begränsade garanti täcker bara de fel som uppstår vid

normal användning av produkten, och gäller inte vid:

a. felaktigt eller otillräckligt underhåll eller modifiering;

b. användning av programvara, gränssnitt, utskriftsmaterial,

reservdelar eller material som inte stöds av HP, eller

c. användning utanför de angivna gränserna i

produktspecifikationerna.

4. Användning av bläckpatroner eller påfyllda bläckpatroner som

inte kommer från HP påverkar varken kundens garanti eller

eventuella supportavtal med kunden. Om det visar sig att

orsaken till felet eller skadan i skrivaren kan härledas till

användningen av en bläckpatron eller påfylld bläckpatron som

inte kommer från HP, kommer HP dock att ta ut en

standardavgift för arbetstid och material för den skrivarservice

som krävs för felet eller skadan.

5. Om HP får ett meddelande om fel i produkter, såsom

programvara, material eller bläckpatroner, som täcks av HP:s

garanti under gällande garantitid, kommer HP att ersätta den

felaktiga produkten. Om HP får ett meddelande om fel i den

hårdvara, som täcks av HP:s garanti under gällande garantitid,

kan HP välja att antingen reparera eller ersätta den felaktiga

produkten.

6. Om inte HP kan reparera eller ersätta en felaktig produkt, som

täcks av HP:s garanti på lämpligt sätt, ska HP återbetala

inköpspriset för produkten inom rimlig tid efter meddelandet

om felet.

7.

HP är inte skyldig att reparera, ersätta eller återbetala

köpeskillingen förrän kunden returnerar den felaktiga

produkten till HP.

8. Ersättningsprodukten kan vara antingen ny eller i nytt skick,

förutsatt att den fungerar minst lika bra som den ersatta

produkten.

9. HP:s begränsade garanti gäller i alla länder där ovan angivna

HP-produkter distribueras av HP, förutom i Mellanöstern,

Afrika, Argentina, Brasilien, Mexiko, Venezuela och Frankrikes

"Departements D'Outre Mer". För dessa undantagna länder

gäller garantin endast i inköpslandet. Kontrakt för ytterligare

service kan vara tillgängliga från av HP auktoriserade

serviceföretag från vilket den angivna HP-produkten

distribueras av HP eller en auktoriserad importfirma.

B. Begränsad garanti

1. INOM RAMARNA FÖR LOKALA LAGAR GER VARKEN HP ELLER

FÖRETAGETS LEVERANTÖRER NÅGRA SOM HELST
YTTERLIGARE GARANTIER ELLER VILLKOR, VARKEN
UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE
PRODUKTERNA FRÅN HP, OCH MOTSÄTTER SIG I SYNNERHET
EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR
AVSEENDE SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET
OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

C. Begränsad skadeståndsskyldighet

1.

Inom ramarna för lokala lagar, är gottgörelserna i denna
garanti de enda gottgörelser kunden har rätt till.

2. INOM RAMARNA FÖR LOKALA LAGAR, BORTSETT FRÅN DE

FÖRPLIKTELSER SOM ANGES I DENNA GARANTI, ÄR VARKEN
HP ELLER FÖRETAGETS LEVERANTÖRER
SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA,
SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM
DESSA BASERAS PÅ ETT AVTAL, KRÄNKNING ELLER ANNAN
JURIDISK TEORI OCH OAVSETT OM KUNDEN HAR
MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

D. Lokala lagar

1.

Denna garanti ger kunden vissa juridiska rättigheter. Kunden
har eventuellt även andra rättigheter, som varierar mellan olika
stater i USA, olika provinser i Kanada och olika länder på andra
platser i världen.

2. Om denna garanti inte överensstämmer med lokala lagar ska

garantin modifieras så att den överensstämmer med dessa
lokala lagar. Enligt dessa lagar kan det hända att garantin inte
gäller för kunden. Vissa stater i USA och provinser och länder
på andra platser i världen (inklusive provinser i Kanada) kan t
ex:
a. förhindra att frånsägelser och begränsningar i denna

garanti begränsar kundens lagstadgade rättigheter (t ex i
Storbritannien);

b. på annat sätt begränsa tillverkarens möjligheter att hävda

sådana frånsägelser eller begränsningar, eller

c. bevilja kunden ytterligare garantirättigheter, ange

varaktigheten för underförstådda garantier som tillverkaren
inte kan avstå från eller inte tillåta begränsningar i
varaktigheten för underförstådda garantier.

3.

VID KONSUMENTTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OCH NYA

ZEELAND, EXKLUDERAR, BEGRÄNSAR ELLER MODIFIERAR
INTE VILLKOREN I DETTA GARANTIAVTAL DE OBLIGATORISKA
LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID
FÖRSÄLJNINGEN AV HP-PRODUKTER TILL DESSA KUNDER,
UTAN GÄLLER SOM TILLÄGG TILL DESSA RÄTTIGHETER,
FÖRUTOM NÄR VILLKOREN TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG.